wz
Revize Ručního Nářadí
Revize elektrospotřebičů Revize elektrických přístrojů Kontakt revizní technik Termíny revize spotřebičů Působnost  revizní činnosti 
 ČSN 331600 ed.2  Ceny revizních prací Revize ručního nářadí Revize elektrických zeřízení Revize kancelářské a výpočetní techniky Revize spotřební elektrotechnika Revize zdravotní a laboratorní technika Rozdělení spotřebičů dle užívání Kontroly a revize elektrických spotřebičů zákony nařízení vlády vyhlášky HOROMĚŘICE OBEC Horoměřice Horoměřice.info RAGDOLL

Revizní technik ELEKTRO a HROMOSVODU

kontakt revize

Adresa


REVIZE Elektrického Ručního Nářadí

Bytové domy Praha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 revizní technik hotely,ubytovny revize tiskárny      tiskárny,kopírky

Revize elektrického ručního nářadí - kvalifikace

V souladu s platnými legislativními předpisy mohou být prováděním revizí elektric­kých spotře­bičů dle ČSN 33 1610 a elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 pověřovány a provádět je jen osoby s odbornou způsobilostí Pracovník pro provádění revizí elektrických zařízení (§ 9 vyhl.č. 50/1978 Sb., v platném znění), to znamená, že tyto revize mohou provádět jen fyzické osoby, které jsou držiteli osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru (ITI Praha). Pokud organizace nebo podnikající fyzické osoby provádějí revize dodavatelsky, musí být také držiteli oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru.

Revize ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů

Revize zařízení jsou jednou ze základních povinností pro bezpečnost práce, snižování rizik. Revize ručního elektrického nářadí mohou být vzhledem ke krátkým lhůtám uvedeným v normách velmi nákladné.

Ovšem tyto revize nemusí provádět revizní technik. Máte-li ve firmě elektrikáře s §5, nebo § 6 a je prokazatelně poučen může tyto revize provádět. Totéž platí pro přenosné elektrické spotřebiče.

Musí být u revizí ručního elektrického nářadí vždy dodrženy lhůty uvedené v norně?

Normy nejsou obecně závaznými právními předpisy. Stávají se jimi jen, pokud na jejich splnění poukazuje obecně závazný předpis. V případě těchto revizí tomu tak není.

Současně však platí, že provozovatel musí prokázat, že jiným řešením dosáhl stejné nebo vyšší úrovně bezpečnosti, než se dosahuje opatřeními uvedenými v normě. (s ohledem na analýzu rizik a opatření)

Z uvedeného vyplývá, že lhůty lze prodloužit např. pravidelným servisem prováděným autorizovanou opravnou výrobce, která deklaruje jaké úkony pro zvýšení bezpečnosti provádí a souhlas výrobce.  Mohou to být také jiná opatření, ovšem vždy je na provozovateli aby uvedený postup obhájil.

Účel provádění revizí elektrického ručního nářadí

Cílem revize je ušetřit Váš čas a zbavit Vás starostí se splně-ním požadavků norem a zákonů, které ukládají povinnost zajišťovat revize elektrických spotřebičů ve stanovených lhůtách. Dodržování je kontrolováno a v případě nezajištění revizí nebo nedodržení lhůt hrozí provozovatelům citelné pokuty. Navíc při pojistné události způsobené spotřebičem, který nemá revizi, ztrácíte nárok na pojistné plnění.
Odborná způsobilost pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů

Odborná způsobilost pro kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů byla stanovena v ČSN 33 1600 ed. 2

Rozpor existující mezi požadavky nově platných legislativních předpisů (revize elektrických zařízení smí provádět jen revizní technik s platným osvědčením) a dlouhodobě tolerovanou praxí ohledně požadavků na odbornou způsobilost pracovníků provádějících revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů však vedl ke zrušení uvedených příloh A a D

Je nutné dělat revizi i  na spotřebiče našich zaměstnanců? 

Jako firma odpovídáte za všechny spotřebiče používané ve vašich prostorech. Pokud vaši zaměstnanci používají soukromé spotřebiče (rádia, varné konvice..) mělo by to být s vaším souhlasem a pokud mají váš souhlas měla by se provést i revize. Případně můžete požadovat předložení revize od majitele spotřebiče.

Obec Horoměřice  Horoměřice Rogdol prodej Obec Horoměřice